عرفان رحیمی زاده
دانشجوی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مسعود غیاثی
دانشجوی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سعید مذهب
دانشجوی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سالار سلیم زاده
دانشجوی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ارسال انتقاد و پیشنهاد
{{error}}